Aarhus Universitets segl

Forskningsfokusområdet Videnssamfundet

Videnssamfundet er betegnelsen for et stort og tværfagligt forskningsfokusområde under Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet.  I fokusområdet indgår aktuelt 27 delprojekter med hjemsted på Det Humanistiske Fakultet, og sammenlagt er over 250 forskere (nationalt og internationalt) tilknyttet fokusområdet. Fokusområdet indgår som forskningsforpligtelse i Udviklingskontrakten mellem Aarhus Universitet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2008).

Baggrund

’Videnssamfundet’ er et tidsaktuelt udtryk, som bliver benyttet både som navn på, karakteristik af og ideal for det moderne samfund i en stadig mere globaliseret verden. Som fænomen og begreb er ’videnssamfundet’ centralt placeret såvel i den offentlige debat som i det private erhvervsliv og i kommunale, amtslige og statslige institutioner. Således står der f.eks. i den nye danske universitetslov, at ”Danmark skal være et stærkt videnssamfund med et konkurrencedygtigt videnssystem”, og lignende formuleringer findes i den nuværende regerings ”Vidensstrategi” (af 18. februar 2003). I EU-regi er der også talrige referencer til videnssamfundet (og vidensproduktion, vidensdistribution, videnstilegnelse osv.) med visioner om at gøre Europa til et ”Videns-Europa”.  Fra mange sider er der således fokus på det moderne samfunds vidensdimension, hvilket bl.a. hænger sammen med, at viden mere og mere opfattes som den helt afgørende produktivkraft og vækstkilde i den (sen)industrielle verden.

Videnssamfundet afføder imidlertid mangfoldige udfordringer, problemer og muligheder, som vi aktuelt ikke har et tilstrækkeligt teoretisk og praktisk beredskab til at håndtere på tilfredsstillende vis. Som konsekvens heraf er der et påtrængende behov for en tværfaglig og flerstrenget forskningsindsats med fokus på videnssamfundet. Forskere på Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet har allerede ydet væsentlige bidrag på denne front, men som en yderligere styrkelse og koordinering af forskningen valgte fakultetet efter aftale med universitetets ledelse og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling at gøre videnssamfundet til et særligt fokusområde for forskning, forskeruddannelse og internationalisering.

Formål

Fokusområdet har til formål at udforske videnssamfundets centrale humanistiske problematikker, at udvikle adækvate begreber, analyser og teorier, som muliggør dette, samt herigennem at bidrag til at de private og offentlige institutioner på bedst mulig måde kan håndtere det nuværende og kommende (videns)samfunds udfordringer og muligheder.

Organisering, temaer og forskningsspørgsmål

Fokusområdets beskæftiger sig med en bred, sammenhængende vifte af temaer med hver sine tilhørende forskningsspørgsmål. Aktuelt består fokusområdet af 27 del-projekter organiseret i 9 undertemaer, som igen falder under 4 hovedtemaer. For en systematisk oversigt, detaljer og konkrete projektbeskrivelser henvises til vidensamfundets organisering samt forskningsområder.  Her skal blot nævnes nogle få temaer og problematikker, som illustrerer fokusområdets bredde og flerstrengede karakter: En af problematikkerne er, hvorvidt der ikke blot findes én vidensform, men mange vidensformer, og i så fald hvilke vidensformer der spiller og skal spille roller i det moderne samfund. Denne problematik åbner op for spørgsmålet om, hvordan viden (eventuelt tilhørende divergerende vidensformer) dannes og tilegnes i forskellige praksisformer, herunder ikke blot videnskabelige, men eksempelvis også kulturelle, æstetiske og religiøse former for praksis. Et andet centralt problemfelt er, hvilke roller Internettet og i bredere forstand den digitale teknologi har og kan have for vidensdannelse, vidensdistribution og vidensanvendelse (f.eks. den elektroniske patientjournal) – og for videnssamfundets æstetiske dimensioner. Ovenstående mere almene tematikker udfoldes imidlertid forskelligt – og helt nye problematikker, muligheder og begrænsninger opstår – alt afhængig af, hvilke samfundsmæssige vidensfelter og organisatoriske niveauer og perspektiver, der er på tale (f.eks. fødevareproduktion, bioteknologi, arbejdslivets organisationer etc.). Også tematikker på dette niveau gives opmærksomhed i fokusområdet Videnssamfundet.

Fokusområdets forskningsresultater og synliggørelse

I overensstemmelse med Aarhus Universitets målsætninger vil fokusområdets forskningsresultater ikke blot blive publiceres i specialiserede forskningstidsskrifter, men vil også blive synliggjort og formidlet bredt til det omgivende samfund, bl.a. via konferencer og foredrag åbne for alle interesserede. Som det fremgår af beskrivelserne af de enkelte del-projekter under fokusområdet Videnssamfundet, så udføres en række af del-projekterne i samarbejde med offentlige og private institutioner. Det er intentionen at udvide og udbygge dette samarbejde i de kommende år.

Steen Wackerhausen, professor

Leder af forskningsfokusområdet Videnssamfundet

Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet