Aarhus Universitets segl

Refleksion i praksis

Kontaktperson: Steen Wackerhausen ( filsw@hum.au.dk ) | professor | RUML/Institut for Filosofi & Idéhistorie

Projektbaggrund: På et nationalt såvel som globalt plan er vi vidne til en hastig vidensdistribuering, en øget konkurrence om at være vidensleverandør og en samtidig opløsning af tidligere (værdi- og) ”vidensmonopoler”. Samtidigt stilles der fra flere sider et stadigt stærkere krav om, at de forskellige former for samfundsmæssig og professionel praksis skal være vidensbaserede. Som konsekvens heraf står de vidensforbrugende professioner, de faglige uddannelser og offentlige institutioner i en situation, hvor de tilhørende praksisformer i stigende grad skal være vidensbaserede praksiser, alt imens omfanget af vidensudbud og globaliseret konkurrence mellem forskellige vidensudbydere har gjort, at lærebøger, kanoniske værker og enkeltstående vidensudbydere ikke længere fremtræder som autoritativ garant for – og en troværdig afgrænsning af – den relevante og fagligt nødvendige viden. Sidstnævnte usikkerhed gælder også m.h.t.  professionernes sædvane, veletablerede praksis og ”tavse kundskaber”, som i dette perspektiv potentielt kan være lige så vildledende som vejledende i forhold til håndtering af de problematikker, muligheder og fordringer, som videnssamfundet stiller. 

Videnssamfundet fordrer adækvate refleksive kompetencer hos den professionelle, som muliggør, at den professionelle kan søge, relevanssortere og ikke mindst evaluere de mangfoldige værdi- og vidensudbud, som stilles til rådighed. Hertil kravet om, at den professionelle skal være i stand til at forholde sig til og udvikle egen professionelle praksis.  I erkendelsen af disse fordringer har de såkaldte mellemuddannelser som noget nyt fremført et eksplicit krav (indskrevet i eksamensordninger etc.) om, at de studerende skal udføre systematisk refleksion, og i forlængelse heraf et krav om, at færdiguddannede professionsudøver skal ”reflektere over og i praksis”.  Imidlertid er det langt fra klart – også for de professioner, som har gjort refleksive kompetencer til et signifikant imperativ – hvad det er, som konstituerer sådanne refleksive, tidsaktuelle og professionstilpassede kompetencer, eller hvordan disse kompetencer kan tilegnes eller læres, og hvordan de skal eller kan implementeres i praksis osv.

Projektformål: Ovenstående problemfelt er baggrund for projektet Refleksion i praksis , som kan karakteriseres som en tværfaglig og flerstrenget konstitutiv teoretisk-empirisk analyse af refleksion m.h.p. at udvikle og i praksis at afprøve og optimere forskellige situations- og professionstilpassede refleksionsformer.

Projektorganisering: Projektet udføres i et samarbejde mellem 15 mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark repræsenterende følgende professioner og uddannelser: sygeplejeskoler, radiografskoler, ergoterapeutskoler, fysioterapeutskoler, jordemoderskoler samt pædagog- og lærerseminarier.  I alt udføres 19 delprojekter (hvoraf hovedparten primært er af empirisk karakter); de enkelte projekter og deres aktører er, udover at være deltagere i det overordnede projekt, organiseret i 4 tematiske og tværfaglige undergrupper, som sikrer en vedvarende teoretisk og metodisk ”projektsparring”.  Der arrangeres 3 årlige arbejdskonferencer (af 2 til 4 dages varighed) fælles for alle projektdeltagere samt inviterede gæster og særligt interesserede. Ud over deltagere fra de indgående institutioner deltager også indenlandske universitetsforskere fra Århus Universitet, DPU og Syddansk Universitet. Hertil en række forskere fra Skandinavien og det øvrige udland. På nuværende tidspunkt er der i alt ca. 45 deltagere i projektet, hvortil også er knyttet 3 ph.d.-studerende.

Projektvarighed: Projektets teoretisk- empiriske del har en varighed på 3 år (afslutning 2008), mens projektets mere teoretisk -empiriske del forventes at fortsætte indtil (ca.) 2010.  Projektet er en del af aktiviteterne under RUML (Research Unit for Multi-dimensional Learning), som har Institut for Filosofi og Idéhistorie som vært.

Projektprodukter: I tillæg til udvikling og implementering af en række situations- og professionstilpassede refleksionsformer i praksis forventes udgivet en skriftserie, en række tidsskriftsartikler samt en fælles bogudgivelse, som formidler såvel de teoretiske analyser som de empiriske resultater af projektet/del-projekterne under Refleksion i praksis. Hertil kommer formidlingsforedrag etc. i relevante projekt-eksterne sammenhænge.