Aarhus Universitets segl

Hjemlighed som pædagogisk målsætning

Om institutionelle paradokser i velfærdssamfundets institutioner

Kontaktperson: Susanne Højlund ( etnosh@hum.au.dk ) | adjunkt | Afd. for Antropologi og Etnografi

Samarbejdspartnere: klik her

Projektet søger at udvikle og bygge videre på et igangværende studie af hjemlighed i døgninstitutioner. Det beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvordan opfattelser af hjem og hjemlighed genereres og skaber betydning i en døgninstitution for anbragte børn og unge. På baggrund af et feltarbejde i 5 forskellige døgninstitutioner, der alle arbejder eksplicit med hjemlighed som et pædagogisk ideal, undersøges det, hvilke forståelser af hjemlighed, der er virksomme i det daglige samvær mellem børn og voksne på institutionen. Idealet om hjemlighed afføder en række paradokser og det er hensigten at analysere disse i relation til nogle overordnede værdisæt i det danske velfærdssamfund.

Overordnet er det målet at belyse, hvordan ideologier/viden om ’det gode liv’ organiseres/transformeres i pædagogiske institutioner og dermed får indflydelse på de institutionelle opdragelsespraktikker. Der sættes fokus på institutionernes rolle som socialiseringsagent og mediator mellem den hjemlige (private) og den offentlige sfære.

Projektresultater:

  • Redaktør for og bidrag til antologien: Organizing Danish Childhood. Paradoxes of Institutional processes. Udkommer efterår 2006.

 

  • Udgivelse i skriftserien: Anbragt på døgninstitution: Arbejdstitel: Hjemlighed som pædagogisk målsætning. Udkommer forår 2006.

 

  • Udgivelse i internationalt antropologisk tidsskrift 2006/2007: Arbejdstitel: Making home in institutions. Institutional paradoxes.
  • Udgivelse i internationalt tidsskrift: Welfare for children? The role of institutions. Udgivelse 2007.
  • Flere mindre udgivelser om velfærd, børn og institutioner, samt formidling på diverse konferencer.

Projektets faser og varighed: Projektet er knyttet til mit adjunktur, der strækker sig fra 1.2. 2005 til 31.1.2008. Det har som overordnet mål, at belyse institutionelle processer og forandringer i Danmark gennem en videreudvikling af felterne institutionel etnografi og velfærdsantropologi og med udgangspunkt i mit igangværende forskningsfelt om børn, barndom og pædagogik.

  • Forår 2006: Fokus på formidling af studiet af hjemlighed i institutioner. Fortsat netværksarbejde omkring velfærd.

 

  • Efterår 2006: Udvikling af projekt, der kan belyse sammenhænge mellem velfærdsideologier og institutionelle processer i institutioner for børn.

Samarbejdspartnere :

Ole Steen Kristensen ( olesteen@psy.au.dk ) | lektor | Psykologisk Institut

Afd. for Antropologi ( etnografi@au.dk ) | AU

Afdeling for Antropologi | KU